Menu

OHF

de gamle skorpers fællesskab

header photo

Fundats for Opfostringshusforeningens Stiftelse

Stiftelsens oprindelse  

Grundfond kr. 6.000 skænket 24. juni 1882 af kancelliråd Ole Thorup og siden udvidet ved betydelige gaver fra justitsråd, tømrermester Wilhelm Thorup og hustru, I.A. Wivel og hustru, justitsråd Niels Josephsen og hustru, Conrad og Marianne Hansen med flere.  
 
§ 1 Stiftelsens navn, tilhørsforhold og hjemsted  
Stiftelsens navn er Opfostringshusforeningens Stiftelse. Opfostringshusforeningens Stiftelse tilhører 
Opfostringshusforeningen, som er oprettet den 18. marts 1872 og har værneting og hjemsted på Frederiksberg (Frederiksberg Kommune).  
 
§ 2 Stiftelsens formål 
Foranstaltninger der er egnet til at gavne Opfostringshusforeningen 
Hjælp til skorper. Ordinære medlemmer af Opfostringshusforeningen eller deres enker har fortrinsret til Stiftelsens legatmidler. 
Hjælp til ordinære medlemmer af Opfostringshusforeningen under uddannelse. Efterkommere af skorper, der er under uddannelse, kan søge legat. 
 
§ 3 Stiftelsens kapital  
Stiftelsens egenkapital består pr. 1. januar 1999 af en obligationsbeholdning på nominelt kr. 3.338.100. Kapitalen skal være urørlig. Den samlede bestyrelse kan dog i undtagelsestilfælde beslutte at anvende en del af kapitalen til et formål nævnt i § 2.  
Bestyrelsens beslutning skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling i Opfostringshusforeningen under iagttagelse af reglerne i § 9 i denne fundats.   
 
§ 4 Notering på navn og prohibitivpåtegning  
Samtlige de stiftelsen tilhørende obligationer eller andre aktiver noteres på stiftelsens navn. .  
 
§ 5 Stiftelsens ledelse og tegningsregler  
Opfostringshusforeningens til enhver tid vedtægtsmæssigt valgte bestyrelse er tillige bestyrelse for stiftelsen under ansvar over for foreningens generalforsamling. 
Stiftelsen tegnes med bindende virkning af bestyrelsens formand, næstformand eller kasserer – to i forening.  
Ved belåning, køb og salg af fast ejendom og salg af værdipapirer tegnes stiftelsen med bindende virkning alene af den samlede bestyrelse.  
 
§ 6 Overskuddets anvendelse  
Årets overskud anvendes efter fradrag af de nødvendige administrationsomkostninger til stiftelsens formål. Bestyrelsen er dog berettiget til efter et frit skøn at henlægge en del af årets overskud til konsolidering af formuen.  
Der kan ikke foretages udlæg, arrest eller anden kreditorforfølgning i de ydelser, som tillægges og udbetales personer i henhold til fundatsens bestemmelser.  
 
§ 7 Stiftelsens regnskab  
Stiftelsens regnskabsår er kalenderåret.  
Stiftelsens bestyrelse drager omsorg for, at stiftelsens regnskab opgøres forsigtigt under hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, således som god regnskabspraksis tilsiger.  
Regnskabet, der underskrives af den samlede bestyrelse, skal omfatte en resultatopgørelse og en balance.  Regnskabet, revideret af Opfostringshusforeningens revisorer, og bestyrelsens forslag til budget for det følgende regnskabsår over de til uddeling disponible og de til administration nødvendige midler forelægges den årlige ordinære generalforsamling i Opfostringshusforeningen inden udløbet af hvert års april måned.  
Regnskabet med revisorpåtegning og budgetforslagene offentliggøres i bladet SKORPEN, der skal være udsendt 8 dage før generalforsamlingen.  
 
§ 8 A Stiftelsens legatudvalg 
Udøvelsen af generalforsamlingens bevillingsmyndighed bestrides af et legatudvalg bestående af 3 
bestyrelsesmedlemmer og 3 andre medlemmer af Opfostringshusforeningen, valgt på generalforsamlingen for 3 år ad gangen. Opfostringshusforeningens formand er tillige formand for legatudvalget. Bestyrelsen udpeger de 2 
bestyrelsesmedlemmer. 
Legatudvalgets fornyelse sker for de generalforsamlingsindsatte medlemmers vedkommende ved, at der afgår 1 medlem hvert år. Til udfyldning af afgang i mellemtiden vælges hvert år 2 suppleanter. 
 
§ 8 B Procedure for legatuddeling 
Legatudvalget konstituerer sig selv til behandling af de indkomne legatansøgninger. Den endelige afgørelse om uddeling træffes efter simpelt stemmeflertal. Tildeling af legat kan højst ske for ét år ad gangen. Afgørelse om uddeling til foranstaltninger, der er egnet til at gavne Opfostringshusforeningen, træffes dog alene af Opfostringshusforeningens bestyrelse med godkendelse af generalforsamlingen 
De nærmere regler for ansøgning og uddeling af legat fastsættes af Opfostringshusforeningens bestyrelse. 
 
§ 9 Ændring af fundats  
Ændringer og tilføjelser til denne fundats skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling i 
Opfostringshusforeningen, sammenkaldt alene i den anledning ved skriftlig henvendelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden og med mindst 14 dages varsel.  
På en sådan generalforsamling kan ændringer kun vedtages, når generalforsamlingen tæller mindst halvdelen af foreningens ordinære medlemmer, og når mindst tre fjerdedele af de mødende stemmer derfor.  
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling med samme varsel, og denne beslutter med kvalificeret majoritet (tre fjerdedel) uden hensyn til de mødendes antal.  
 
§10 Opfostringshusforeningens ophør 
Skulle Opfostringshusforeningen ophøre at bestå, overføres stiftelsens midler og andre ejendele, efter at alle gældsforpligtelser er afviklet, til et legat ”Opfostringshusforeningens skolelegat”.  
Legatet administreres af Fonden Det kongelige Opfostringshus. 
Tidligere ordinære medlemmer af Opfostringshusforeningen eller deres enker har fortrinsret til 
Opfostringshusforeningens skolelegat. Efterkommere af skorper, der er under uddannelse, kan også søge støtte. 
 
§ 11 Vedtægter for Opfostringshusforeningens Skolelegat  
Den generalforsamling, der opløser Opfostringshusforeningen, nedsætter et likvidationsudvalg.  Udvalget udarbejder vedtægter for Opfostringshusforeningens Skolelegat. 
 
   
Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. september 2017 
Endeligt vedtaget på den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling den 5. september 2017 
 
Bestyrelsen: 
 
Finn Johansen, Christian Beck, Steen Bertelsen, Søren Derving, Jens Chemnitz Povelsen, Aage Johansen, Jens Carsten Hansen 
 
 

Legatfundats for Fru Emma Emilie Charlotte Johansens legat

§1 Legatet bærer navnet ”Fru Emma Emilie Charlotte Johansen”

§2 Legatets formue består af de midler, der tilfalder legatet som eneste universalarving i fru Emma Emilie Charlotte Johansens, født Petersen, dødsbo, i alt kr. 62.867,23. Legatets formue skal anbringes efter de af Justitsministeriets fastsatte regler for anbringelse af legatmidler.

§3 Legatet bestyres og uddeles af Opfostringshusforeningen.  Regnskabsaflæggelse, revision og decision skal ske i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

§4 Legatets indtægter (renter) vil være at anvende til følgende formål:

a)      Enhver foranstaltning, der er egnet til at gavne såvel foreningen som Det kgl. Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse

b)      Støtte til foreningens medlemsarrangementer og udgivelse af et medlemsblad

c)      Hjælp til trængende medlemmer eller deres enker

d)      Hjælp til medlemmer under uddannelse. 
Uddelingen sker efter foreningens frie skøn, og alle spørgsmål vedrørende legatuddelingen afgøres endeligt af foreningen og kan ikke indbringes for en domstol. Skulle ikke samtlige indtægter finde anvendelse, overføres det resterende beløb til senere uddeling.

§5 I øvrigt gælder for dette legat de til enhver tid lovligt vedtagne vedtægter for Opfostringshusforeningen.

Vedtaget på Opfostringshusforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 2002 til ikrafttræden den 23. april 2002.