Menu

OHF

de gamle skorpers fællesskab

header photo

Vedtægter

Vedtægter for Opfostringshusforeningen              
stiftet den 18. marts 1872

§1 Formål
Foreningens formål er at samle tidligere elever fra Det kongelige Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse for opretholdelse og
udbygning af kammeratskabet fra skoletiden. Endvidere har foreningen til formål at formidle støtte til skorper, der er medlem, og
deres enker og børn af samme, som er under uddannelse

§ 2 Medlemmer
Tidligere kostelever fra Det kongelige Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse kan optages som ordinært medlem af foreningen.
Tidligere dagelever og personer, som er interesseret i at støtte foreningen og dens arbejde, kan optages som støttemedlem. Et
støttemedlem er ikke valgbar eller stemmeberettiget

§3 Æresmedlemmer
Personer, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for Det kongelige Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse eller foreningen,
kan på bestyrelsens indstilling ved en generalforsamlingsbeslutning optages som æresmedlem.
Et æresmedlem er kontingentfri og bevarer, såfremt det har været ordinært medlem, alle medlemsrettigheder

§4 Medlemskab, ind- og udmeldelse
Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til foreningens formand eller sekretær. Udmeldelse af foreningen kan kun ske med
mindst 1 måneds varsel til et kalenderårs udgang.
Såfremt et medlem efter to påkrav undlader at betale et forfaldent kontingent, er bestyrelsen bemyndiget til at slette den pågældende
som medlem.
Adresseændringer skal meddeles til sekretæren.

§5 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender

§6 Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden udløbet af april måned. Indkaldelsen sker via e-mail og/eller i
medlemsbladet med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelsen skal indeholde generalforsamlingens dagsorden, og følgende punkter skal altid optages på dagsordenen:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab og budgettet for det følgende regnskabsår for foreningen.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter samt medlemmer og suppleanter til Legatudvalget.
  5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  6. Eventuelt. Under dette punkt kan intet vedtages.
Forhandlingsemner eller forslag, som medlemmer ønsker at få sat på dagsordenen under punkt 5, skal være bestyrelsen (formanden) i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Vedtagelser på generalforsamlinger sker ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, dog
undtaget § 19 og 20. En afstemning på generalforsamlingen skal ske skriftligt, såfremt et flertal af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer eller dirigenten forlanger det.
Kontingentrestance medfører tab af valgbarhed og stemmeret.

§7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et bestyrelsesflertal og skal indkaldes af bestyrelsen, hvis revisorerne eller mindst
25 ordinære medlemmer skriftligt forlanger det. Det eller de forslag, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling,
skal i klart formuleret, skriftlig form afleveres til formanden.
En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes via e-mail og/eller i medlemsbladet senest 3 uger efter, at et sådant ønske
fremsættes, og den skal afholdes tidligst 8 dage og senest 1 måned efter indkaldelsen/bladets udsendelse.

§8 Bestyrelsen
Bestyrelsen består minimum af 3 personer - en formand, en kasserer og et bestyrelsesmedlem, men der tilstræbes en bestyrelse med
en formand, en næstformand, en kasserer og indtil tre bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen. Derudover skal det
tilstræbes, at der er to suppleanter, der vælges for et år ad gangen.
Formand og to bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år; næstformand og kasserer samt de øvrige bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

§9 Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog minimum fire bestyrelsesmøder årligt. Udebliver et bestyrelsesmedlem gentagne gange
fra bestyrelsesmøderne uden at meddele afbud, kan bestyrelsen indkalde 1. suppleanten og lade denne indtræde som
bestyrelsesmedlem for resten af den udskiftedes valg-periode. Formanden underretter den udskiftede om bestyrelsens beslutning.
Bestyrelsen kan, dersom formand, næstformand eller kasserer fratræder, konstituere sig på en sådan måde, at et andet
bestyrelsesmedlem udfylder den ledige post i den resterende valgperiode, med tegningsret i henhold til § 11.
Suppleanterne har ret til at deltage i bestyrelsens møder, men har ingen stemmeret.
Indtil 5 ordinære medlemmer har, efter at have henvendt sig til formanden mindst 8 dage i forvejen, ret til at overvære et
bestyrelsesmøde uden taleret. Bestyrelsen kan dog beslutte, at særlige punkter på dagsordenen behandles for lukkede døre.
Bestyrelsen kan offentliggøre beslutningsreferater af almen interesse via e-mail og/eller i medlemsbladet.
Ønsker et medlem oplysninger i en bestemt sag, kan formanden give den pågældende adgang til referater fra de bestyrelsesmøder,
hvor sagen har været behandlet.

§9A Tillidshverv:
Foreningens formand er født medlem af Beildorff Legats bestyrelse. Foreningens bestyrelse vælger foreningens repræsentant i DKO
Fondens bestyrelse.

§10 Forretningsorden
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en forretningsorden, hvori bl.a. følgende skal være retningsgivende:

• Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder, indkalder til generalforsamling, aflægger bestyrelsens beretning og
  repræsenterer foreningen i alle forhold jf. foreningens formål
• Næstformanden er formandens afløser
• Kassereren er ansvarlig for betaling af forfaldne regninger, kontingentopkrævning, regnskab/budget og genplacering af
  kontantsaldoen fra udtrukne obligationer. Såfremt foreningen ikke kan skaffe en ny kasserer, kan bestyrelsen udlicitere
  kassereropgaverne til et eksternt firma/person.
• Formanden skriver referater af bestyrelsens møder og fører medlemskartotek
• Redaktøren af foreningens medlemsblad er ansvarlig overfor bestyrelsen og presseloven. Såfremt foreningen ikke kan
  skaffe en ny redaktør, kan bestyrelsen lukke bladet og erstatte det med lejlighedsvise nyhedsmails fra formanden.
• Bestyrelsen beslutter jf. §11 udstedelsen af de nødvendige bankfuldmagter.
  For at gyldig beslutning kan tages på et bestyrelsesmøde kræves, at der er flertal indenfor den samlede bestyrelse for beslutningen.
  Bestyrelsens medlemmer eller disses familie kan ikke samtidig være ansat i en lønnet administrativ stilling i foreningen.
  Bestyrelsen kan tildele bestyrelsesmedlemmer omkostningsbidrag til dækning af de udgifter, som deres bestyrelsesarbejde medfører.

§11 Tegningsregler
Foreningen tegnes med bindende virkning af bestyrelsens formand, næstformand eller kasserer – to i forening.
Ved låntagning, køb og salg af fast ejendom og salg af værdipapirer tegnes foreningen med bindende virkning alene af den samlede
bestyrelse.

§12 Kontingent
Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære årlige generalforsamling.
Bestyrelsen er bemyndiget til, hvor særlige forhold gør sig gældende, midlertidigt eller varigt at indrømme enkelte medlemmer kontingentfritagelse.
Livsvarigt medlemskab kan opnås ved betaling af et engangsbeløb svarende til 10 års fuldt ordinært medlemskontingent. En sådan indbetaling kan i intet tilfælde kræves tilbagebetalt.

§13 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningens regnskab opgøres forsigtigt under hensyntagen til tilstedeværende værdier og
forpligtelser, således som god regnskabspraksis tilsiger.
Regnskabet, der underskrives af den samlede bestyrelse, skal omfatte en resultat-opgørelse og en balance.
Regnskabet, revideret af foreningens revisorer, og bestyrelsens forslag til budget for det følgende regnskabsår forelægges den årlige
ordinære generalforsamling

§14 Revisorer
Den ordinære generalforsamling vælger hvert år 1-3 revisorer og evt. 1 revisorsuppleant til at revidere årsregnskabet.
Såfremt det ikke er muligt at skaffe det nødvendige antal revisorer må bestyrelsen anvende et eksternt revisionsfirma.
Revisorer og revisorsuppleanter kan ikke samtidig være medlem eller suppleant til bestyrelsen.
Revisionen gennemføres efter normale revisionsprincipper og skal være tilendebragt inden den 31. marts.
Revisionens bemærkninger til regnskabet påføres dette; og bestyrelsens svar herpå afgives på generalforsamlingen.
Revisorerne har ubegrænset adgang til regnskabsgrundlaget, foreningens bankbøger og kassebeholdning m.m.

§15 Foreningens kapital
Foreningens egenkapital består pr. 1. januar 2023 af kr. 2.372.779,73 i bunden kapital og kr. 131.202,07 i disponibel
kapital.
Kapitalen skal være urørlig. Den samlede bestyrelse kan dog i undtagelsestilfælde beslutte at anvende en del af
kapitalen til et formål nævnt i § 1.
Bestyrelsens beslutning skal godkendes af en kvalificeret majoritet (tre fjerdedele) af de mødende på den ordinære
generalforsamling i forbindelse med budgetbehandlingen.
I tilfælde af at det årlige regnskabsmæssige resultat udviser overskud, disponeres dette efter § 17A. I tilfælde af at det
årlige regnskabsmæssige resultat udviser underskud, disponeres dette efter § 17B.

§16 Notering på navn og prohibitivpåtegning
Samtlige de foreningen tilhørende obligationer eller andre aktiver noteres på foreningens navn.

§17A Overskuddets anvendelse
Årets overskud anvendes efter fradrag af de nødvendige administrationsomkostninger til foreningens formål.
Bestyrelsen er dog berettiget til efter et frit skøn at henlægge en del af årets overskud til konsolidering af formuen.
Der kan ikke foretages udlæg, arrest eller anden kreditorforfølgning i de ydelser, som tillægges og udbetales personer i
henhold til vedtægtens bestemmelser.

§17B Underskuddets dækning
Årets regnskabsmæssige underskud dækkes af egenkapitalen i følgende rækkefølge:
1) af den disponible kapital
2) af den bundne kapital

§18A Foreningens legatudvalg
Udøvelsen af generalforsamlingens bevillingsmyndighed bestrides af et legatudvalg bestående af minimum 2
bestyrelsesmedlemmer og op til 3 andre medlemmer af foreningen, valgt af generalforsamlingen for 3 år ad gangen.
Foreningens formand er tillige formand for legatudvalget. Bestyrelsen udpeger 1-2 bestyrelsesmedlemmer.
Legatudvalgets fornyelse sker årligt på den ordinære generalforsamling for de medlemmer, som er på valg.

§18B Procedure for legatuddeling
Legatudvalget konstituerer sig selv til behandling af de indkomne legatansøgninger. Den endelige afgørelse om
uddeling træffes efter simpelt stemmeflertal. Tildeling af legat kan højst ske for ét år ad gangen. Afgørelse om uddeling til foranstaltninger, der er egnet til at gavne foreningen, træffes dog alene af bestyrelse med godkendelse af generalforsamlingen.
De nærmere regler for ansøgning og uddeling af legat fastsættes af bestyrelse.

§19 Ændring af vedtægt
Ændringer af foreningens vedtægt skal vedtages af den årlige ordinære general-forsamling under punkt 5 i dagsordenen. En ændring
kan vedtages, når generalforsamlingen tæller mindst halvdelen af foreningens ordinære medlemmer, og når mindst tre fjerdedele af
de mødende stemmer derfor.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling (ekstraordinær) via e-mail og/eller i foreningens
medlemsblad med mindst 14 dages varsel, og denne beslutter med kvalificeret flertal (tre fjerdedele) uden hensyn til de mødendes
antal.

§20 Foreningens ophør
Foreningen kan kun opløses, når mindst tre fjerdedele af foreningens ordinære medlemmer ved en skriftlig afstemning stemmer
derfor.
Skulle foreningen ophøre at bestå, overføres alle foreningens midler og andre ejendele, efter at alle gældsforpligtelser er afviklet, til
et ”Opfostringshusforeningens Skolelegat”.
Legatet administreres af Fonden Det kongelige Opfostringshus.
Tidligere ordinære medlemmer af foreningen eller deres enker har fortrinsret til Opfostringshusforeningens skolelegat.
Efterkommere af skorper, der er under uddannelse, kan også søge støtte.

§ 21 Vedtægter for Opfostringshusforeningens Skolelegat
Den generalforsamling, der opløser Opfostringshusforeningen, nedsætter et likvidationsudvalg.
Udvalget udarbejder vedtægter for Opfostringshusforeningens Skolelegat.
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 19. april 2023
Endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 17. maj 2023

Bestyrelsen:
André Fleron Søren Derving Aage Rasmus Buss
__________________________________________________________________________
Finn Johansen Jørn Lindholdt Mikael Randløv
__________________________________________________________________________